خدمات ما

ما از صحت زنان حمایت میکنیم به وسیله مهیا نمودن امکان اندیشیدن که بتواند زنان را درانتخاب نمودن کمک کند تا که زنان خود صاحب انتخاب خویش باشند. صحبت روی انتخاب ها چهار مرحله دارد

1. حس انتخاب های واقعی داشتن

2.بررسی نمودن این انتخاب ها

3. انتخاب نمودن

4. از انتخاب مشخصی راضی بودن

رهنمایی

رهنما های ما دارای پشتوانه علمی صحی و اجتماعی بوده تجربه وسیع و طوالنی دارند در ارتباط با مسله ی حمل گرفتن پالن نشده

. رایگان / مفت

تمام خدمات ما رایگان) مفت( میباشد, بشمول تست حاملگی.

دسترسی

خدمات عرضه شده از سوی ما در سراسر کشور قابل دسترسی بوده و ما در همه جا ها رهنما هایی داریم. به نمبر عمومی ما در تماس شوید 90 65 90 60 و یک رهنما ارتباط شما را با دفتر منتطقه ای که خواسته باشید برقرار خواهد کرد.

ترجمان

ما رهنمایی را به زبانهای نارویژی و انگلیسی , زود بعد از خبر دهی عرضه میداریم. در صورت ضرورت ترجمان در اختیار قرار میدهیم. همه خدمات ما رایگان می باشند. ما بصورت مداوم با ترجمه معلومات خویش به زبانهای مختلف کار میکنیم. معلومات بیشتر در راه است.