Farskap

Hvis din kjærlighets- eller sexpartner velger å fullføre graviditeten...

Sett deg godt inn i reglene for bestemmelse av farskap, hva som er konsekvensene for deg og hvilke rettigheter du har. Under finner du en stikkordsoversikt over de viktigste reglene. Les mer i brosjyren Farskap og foreldreansvar og på Nav sine sider om Farskap og morskap. Bestemmelsene om farskap er regulert av Lov om barn og foreldre (Barneloven). Barnelovens bestemmelser om farskap finner du her

Hvem er far til barnet – du og din partner bestemmer

  • Dersom mor er gift ved fødselen, blir ektemannen automatisk registrert som far. Farskapet vil følge direkte av loven, uten at foreldrene eller noen offentlig instans må foreta seg noe. Dette gjelder selv om ektefellen vet at han ikke er den biologiske far.
  • Når foreldrene er samboere, enten ved at de har felles adresse eller har sendt erklæring til folkeregisteret om at de bor sammen, kan morens samboer erkjenne farskapet uten at mor medvirker.
  • Du kan erkjenne farskapet uten at mor har oppgitt hvem som er far til barnet. Mor skal da få melding om farskapserkjennelsen og må godta farens erkjennelse for at han skal bli registrert som far.
  • Du kan erkjenne farskapet skriftlig under svangerskapet ved personlig fremmøte for folkeregistret, hos bidragsfogden (NAV), hos en dommer eller hos jordmor eller lege ved svangerskapskontroll. Farskapet kan også erkjennes på enkelte sykehus i forbindelse med fødselen. I utlandet kan farskap erkjennes overfor en norsk diplomatisk eller konsulær tjenestemann eller overfor skipsføreren, dersom far er om bord på norsk skip i utenriksfart. Far kan erkjenne farskapet både før og etter at barnet er født.

Hvem er far til barnet – du og eventuelle andre i familien bestemmer

  • Barnet, mor, far eller en tredjemann som mener han er far til barnet kan reise sak om endring av farskapet. Retten kan da rekvirere DNA-test av partene i saken.
  • Mor, barn, far eller en annen mann som mener han må være far til barnet, kan også reise farskapssak. Sak kan reises uavhengig av barnets alder.
  • Dersom mor, far og en annen mann som mener han må være far til barnet er enige, kan farskapet endres administrativt ved NAV.

Hvem er far til barnet – det offentlige bestemmer

  • Det offentlige har ansvar for å fastsette farskap når dette ikke følger av ekteskap eller erkjennelse av farskap. NAV kan kreve at moren og den eller de som kan være far til barnet, gir forklaring, og kan gi pålegg om at de og barnet skal gi blodprøve for DNA-analyse.
  • Dersom det etter en DNA-analyse kan fastslås hvem som er biologisk far, vil han bli bedt om å skrive under et farskapsforelegg. Dersom han nekter dette, kan NAV ta ut søksmål og det kan bli avsagt dom for farskapet.

Er det sikkert at det er jeg som er faren?

Hvis du er usikker på farskapet, kan det klarlegges ved hjelp av blodprøver og DNA–analyser. Ved DNA–analyser undersøkes arvelige egenskaper i prøver tatt av barnet, barnets mor og den antatte faren. Testen blir utført etter at barnet er født.

Ved usikkerhet rundt farskapet kan mannen vente med å skrive under på farskapserklæringen til DNA-test er tatt etter at barnet er født. Så lenge mannen er oppgitt på kvinnens papirer i svangerskapet vil han bli innkalt til et møte med NAV etter fødselen. Målet med møtet er å avklare farskapet, og dersom mannen er usikker kan han si at han ikke vedkjenner seg farskapet. Da vil NAV stå ansvarlig for DNA-testing. Mer informasjon finner du her

Hvis du vil vite mer om hvordan disse analysene utføres, kan du kontakte Rettsmedisinsk institutt ved Universitetet i Oslo, eller hente informasjon her.