Rettigheter og plikter

Hun bestemmer utfallet av graviditeten, men du har også rettigheter og plikter.

Det skal som regel to til en graviditet, men hun bestemmer om graviditeten skal gjennomføres eller ende med abort. Norske kvinner har hatt denne retten siden 1975. Retten reguleres av Lov om svangerskapsavbrudd – Abortloven. Bestemmelsene i abortloven finner du her

Farskap og foreldreansvar

Foreldreansvar er ikke det samme som omsorgsansvar. Foreldreansvar er den rett og plikt foreldrene har til å bestemme for barnet i personlige forhold. Alle barn som blir født fra og med 1. januar 2020 får i utgangspunktet foreldre med felles foreldreansvar. Dette gjelder både barn som har gifte foreldre, barn som har samboende foreldre og barn som har foreldre som ikke bor sammen. For mer informasjon se her

På siden Farskap og usikkert farskap får du nærmere oversikt over hva dette innebærer for deg. Her finner du også brosjyren ”Farskap og foreldreansvar” som gir kortfattet informasjon om reglene som gjelder. Sett deg godt inn i de viktigste bestemmelsene for farskap og bestem deg for hvordan du skal takle det hvis du er usikker på om du er faren.

Samværsrett

Retten til samvær skal være til barnets beste – det vil si det er barnets behov som gjelder. Barneloven gir barn rett til samvær med begge foreldrene, også når foreldrene ikke bor sammen. Foreldrene kan fritt avtale hva slags samværsordning de ønsker å ha. Utgangspunktet er at samværet skal skje ut fra hva som vil være best for barnet.

Søk råd i tide så dere kan bli enige om hva som best for barnet og for dere. Vigtige bestemmelser om samværsrett finner du i brosjyren Foreldreansvar og samværsrett fra barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Brosjyren inneholder tips om rettigheter, hva man skal være oppmerksom på og kort informasjon om gjeldende lover og regler. Den gir god oversikt over hvor man kan få råd, og tar spesielt opp regler ved samlivsbrudd og hvis barnets foreldre ikke er gift eller samboende.

Barns samværsrett er regulert av Barneloven. Les særlig kapittel 6

Økonomiske forpliktelser – barnebidrag

Hvis kvinnen velger å fullføre svangerskapet har dere begge forsørgeransvar for barnet. Det gjelder også hvis dere ikke bor sammen eller hvis du ikke velger å være aktiv far. Ditt forsørgeransvar og barnebidragets størrelse tar utgangspunkt i barnets behov. Du har forsørgeransvar inntil barnet er 18 år. Les mer om barnebidrag i brosjyren Foreldreansvar og samværsrett. De viktigste bestemmelsene om barnebidrag finner du i Barneloven. Les særlig kapittel 8.

Arbeids- og velferdsetaten v/NAV lokalt kan gi opplysninger om barnebidrag, barnetrygd og stønadsordninger til enslig forsørger. For nærmere informasjon, se her