Andre tema

OMSKJÆRING AV KVINNER/ KJØNNSLEMLESTELSE

Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Noen jenter/kvinner er kjønnslemlestet når de kommer til Norge og kan ha komplikasjoner eller helseplager som følge av dette. Det er viktig med god informasjon om helsekonsekvenser og mulig helsehjelp og behandling. I undervisningen kan det være mest hensiktsmessig å bruke begrepet omskjæring for å ikke skape unødig avstand til de i gruppen som selv er omskjært/kjønnslemlestet. Fokuser på at det å utføre omskjæring er ulovlig, men at det ikke er ulovlig å være omskåret og at det finnes hjelp å få hvis en har helseproblemer. Underviser må være sensitiv i måten temaet tas opp på slik at ingen føler seg stigmatisert.

Du kan lese mer om Forbud mot kjønnslemlestelse her

Helsedirektoratets veileder for Forebygging av kjønnslemlestelse kan du lese her.


Komplikasjoner, helseplager og helsehjelp:

Jenter/kvinner som er kjønnslemlestet kan snakke med helsepersonell; helsesykepleier, jordmor eller lege. Åpnende inngrep kan utføres på sykehus, uten henvisning

Du kan lese mer om Helsekonsekvenser og helsehjelp etter kjønnslemlestelse her

Understrek i undervisningen at dersom en person frykter for at en selv eller noen andre skal bli kjønnslemlestet kan en ta kontakt med ansatt på asylmottaket, helsepersonell eller ringe Røde Kors telefonen.TVANGSEKTESKAP

Vi skiller her mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap som begrep. I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. Tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press og lignende. Det er heller ikke lov å ta en person til utlandet for å tvangsgifte personen der. Straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap er fengsel i inntil seks år.

Du kan lese mer om Lover om tvangsekteskap og barneekteskap her

IMDI's Veileder for Arbeid mot tvangsekteskap kan du lese her

Hvis du føler deg utsatt for tvang ved inngåelse av ekteskap, frykter kjønnslemlestelse, blir utsatt for sterk kontroll og press eller frykter å bli etterlatt i utlandet mot din vilje kan du ringe Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for å søke hjelp og veiledning


SEKSUALFORBRYTELSER

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget til eller presset til seksuelle handlinger mot sin vilje.

I Norge er voldtekt straffbart. Straffeloven § 291 Voldtekt sier at:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som; a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.

I Norge slås seksualforbrytelser ned på, men dessverre er det stor underrapportering og mangel på anmeldelser.Ressurser:

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress utvikler og sprer kunnskap og kompetanse om vold og traumatisk stress. Det ligger mye informasjon på denne nettsiden om bl.a. seksuell vold, vold i nære relasjoner og kjønnslemlestelse. NKVTS tilbyr også undervisning, veiledning og rådgivning.

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper , telefonrådgivning (22 44 40 50) og gratis advokathjelp. Alt er gratis, de har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning. Dixi holder temakvelder og foredrag.

Oslo: Pro Sentret er et hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.. På Pro Sentret er det ansatt fagfolk med ulik bakgrunn som gir veiledning på forespørsel fra ansatte i hjelpeapparatet og tar i mot henvendelser fra personer med prostitusjonserfaring. De driver også informasjons– og holdningsarbeid.

Krisesentersekretariatet er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform: De jobber for «å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner». Og de er partipolitisk nøytrale. På sidene finnes oversikt over aktuelle dokumenter og veiledere, samt oversikt over krisesentre i Norge. Krisentersekreteriatet tilbyr undervisning og veiledning