Kjønnslemlestelse

Kvinnelig omskjæring/kjønnslemlestelse:

Kvinnelig omskjæring eller kjønnslemlestelse er forbudt i Norge. Noen jenter/kvinner er kjønnslemlestet når de kommer til Norge og kan ha komplikasjoner eller helseplager som følge av dette. Det er viktig med god informasjon om helsekonsekvenser og mulig helsehjelp og behandling. I undervisningen kan det være mest hensiktsmessig å bruke begrepet omskjæring for å ikke skape unødig avstand til de i gruppen som selv er omskjært/kjønnslemlestet. Fokuser på at det å utføre omskjæring er ulovlig, men at det ikke er ulovlig å være omskåret og at det finnes hjelp å få hvis en har helseproblemer. Underviser må være sensitiv i måten temaet tas opp på slik at ingen føler seg stigmatisert.


Komplikasjoner, helseplager og helsehjelp:

Jenter/kvinner som er kjønnslemlestet kan snakke med helsepersonell, helsesykepleier eller lege. Åpnende inngrep kan utføres på sykehus, uten henvisning.


Her kan du lese mer om Forbud mot kjønnslemlestelse


Forebygging og behandling:

Helsedirektoratets veileder for Forebygging av kjønnslemlestelse kan du lese her.


Aktuell lenke ift helsetjenestetilbudet til flyktninger, asylsøkere og familiegjenforente:

Helsedirektoratet. Tema: Kjønnslemlestelse

Veiviser fra Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress