Tvangsekteskap

Vi skiller her mellom tvangsekteskap og arrangert ekteskap som begrep. I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje. Tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press og lignende. Det er heller ikke lov å ta en person til utlandet for å tvangsgifte personen der. Straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap er fengsel i inntil seks år.

Du kan lese mer om Lover om tvangsekteskap og barneekteskap her

Hvis du føler deg utsatt for tvang ved inngåelse av ekteskap, frykter kjønnslemlestelse, blir utsatt for sterk kontroll og press eller frykter å bli etterlatt i utlandet mot din vilje kan du ringe Røde Kors telefonen om tvangsekteskap og kjønnslemlestelse for å søke hjelp og veiledning (Les mer på sidene til Røde Kors)

IMDI's Veileder for Arbeid mot tvangsekteskap kan du lese her