Voldtekt

Voldtekt eller andre seksuelle overgrep innebærer å bli tvunget til eller presset til seksuelle handlinger mot sin vilje.


I Norge er voldtekt straffbart. Straffeloven § 291 Voldtekt sier at:

Med fengsel inntil 10 år straffes den som; a) skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd, b) har seksuell omgang med noen som er bevisstløs eller av andre grunner ute av stand til å motsette seg handlingen, eller c) ved vold eller truende atferd får noen til å ha seksuell omgang med en annen, eller til å utføre handlinger som svarer til seksuell omgang med seg selv.


Seksualisert vold og tortur:

Tortur medfører svekket psykisk helse, og kan påvirke seksualitet og evne til nærhet i relasjoner. I følge Helsedirektoratet viser beregninger at andelen av asylsøkere og flyktninger som har vært torturert varierer fra 5 % til 30 %, avhengig av opprinnelsesland og hvilken definisjon av tortur man bruker.


Voldtekt og tortur er også menneskerettighetsbrudd:

Menneskerettighetserklæringen artikkel 5:

Ingen må utsettes for tortur eller grusom, umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff.

Du kan lese mer om FN's Menneskerettighetserklæring her.