HIV

FN organiserer arbeidet med HIV og AIDS gjennom organisasjonen UNAIDS. De kommer med jevnlige rapporter om aidsstatusen på verdensbasis, og gjør vurderinger av tiltak. Tallene på antall hivsmittede går ned de fleste steder i verden. Bedre medisiner og kunnskap gjør at folk kan leve lengre og bedre med hiv, og effektive programmer for å hindre overføring av hiv fra mor til barn ved fødsel har redusert barnesmitten betraktelig. Men det er store regionale forskjeller når det gjelder antall smittede, og særlig lavinntektsland og land i krig har høyere smittetall enn andre. I land med dårlig infrastruktur for helsetjenester er det også vanskeligere å fange opp de som blir smittet, både for testing og for behandling. For spesifikke regionale tall og analyser se UNAIDS sin siste rapport.

Det pågår i dag to diskusjoner knyttet til det å leve med hiv og å være seksuelt aktiv. Den første handler om hiv positive skal kunne straffeforfølges om overføring av smitte er en mulighet. Den andre handler om hvorvidt en hiv positiv i behandling og uten målbart virus er smitteførende eller ikke.

Det blir stadig bedre behandling for personer som lever med hiv og mange får etter en stund på riktig behandling ikke lenger målbart virus. Dette betyr at en fortsatt er smittet av hiv viruset, men at det ikke er mulig å måle mengden av viruset når en tar blodprøve.

Smitterisikoen er størst de tre første månedene etter smitte.

Uavhengig av hvor åpen en er om hiv-status, kan en oppleve det som vanskelig å etablere seksuelle relasjoner. Det kan også være vanskelig å snakke med noen om sitt ønske om å gjenoppta eller å få en bedre seksualitet. Når en underviser personer som kan leve med hiv, er det derfor viktig å informere om at det finnes mulighet for å få behandling eller samtaler med fagpersoner.

Diskusjoner i en undervisningssituasjon kan bidra til at en føler seg mer stigmatisert og sykeliggjort, og kan føre til isolasjon og en mindre mestrende seksualitet. En aktiv holdning fra underviser kan stimulere til en mer mestrende måte å forholde seg til sin seksualitet som hiv positiv.

Det er viktig å få fram at hiv positive lever i stabile, trygge og gode seksuelle relasjoner.

Verdens aidsdag: 1 desember.