Menn som sårbar gruppe

Hentet fra Reform.no:

Samfunnets forventninger til menn og til fedre er annerledes i Norge enn i mange andre land. Reform mener at kunnskap om mannsrollen, fedre og likestilt foreldreskap bør inngå i opplæringsprogrammet for nyankomne minoritetsmenn og -kvinner. Dette kan hjelpe minoritetsfamilier til å få en klarere forståelse for forventninger fra den norske stat, og gi norske myndigheter en bedre forståelse av forventningene, normene og utfordringene til minoritetsfamilier. Se for øvrig handlingsplan for likestilling 2014

Tvangsekteskap og vold i nære relasjoner er temaer som ofte forbindes med minoritetskvinner. Nå tyder undersøkelser på at unge menn også lider under tvangsekteskap, og at noen unge menn blir misbrukt av familien for å utøve sosial kontroll av (og i sjeldne tilfeller vold mot) jentene. Etter at krisesentrene har blitt åpnet for menn, har foreløpige tall vist at cirka halvparten av de mannlige beboerne har etnisk minoritetsbakgrunn. Frykt for tvangsekteskap, utstøting fra familie og vold fra kvinnelig partner og hennes familie er vanlige årsaker til at minoritetmenn oppsøker denne type hjelp.