Introduksjon

Dette er en undervisningspakken som er laget på oppdrag av Helsedirektoratet og Utlendingsdirektoratet (UDI). Målet med pakken er at den skal gi god informasjon om seksuell og reproduktiv helse, samt hiv og andre seksuelt overførbare sykdommer(SOI)

Opplegget skal kunne brukes til undervisning på asylmottak, og kan benyttes i kommunenes arbeid rettet mot nyankomne innvandrere. Undervisningspakken skal være et verktøy for undervisere slik at de kan gi oppdatert informasjon på en kvalitativ god måte.

Kartlegging av dagens undervisning om seksuell helse i mottak har vist at tid og mangel på kompetente undervisere er den største utfordringen. (lenke til kartleggingen). Vi har derfor utarbeidet et materiale som kan formidles på 2×45 minutter. Tidsbegrensningen gjør det umulig å kunne gå i dybden på hvert tema, så vi henviser derfor i hvert kapittel til aktuelle ressurs organisasjoner.

Bakgrunn

Retten til å bestemme over egen kropp og god seksuell helse er viktig for alle mennesker i verden. For å kunne kreve sine rettigheter må en kjenne til disse og ha kunnskap om seksualitet. Noen asylsøkere har allerede god kjennskap til dette tema, mens andre mangler kunnskap om seksuell og reproduktiv helse. Alle har rett til informasjon om hvilke rettigheter og plikter som gjelder i Norge om kjønnsidentitet og seksuell og reproduktiv helse.

Asylsøkere er en sammensatt gruppe i stadig endring. Derfor har vi laget et materiale som er så enkelt at det kan brukes for alle asylsøkere, og samtidig gir rom for videre utdypning.

Før du starter å undervise må du sette deg godt inn i materialet, definere din målgruppe og plukke de komponenter fra pakken som passer for den aktuelle gruppen. Informer så langt du kan om lokale tilbud.

Undervisningspakken

Undervisningspakken inneholder:

PowerPoint presentasjonen er en disposisjon. Den er lagt ut i et åpent format slik at det er mulig å ta bort eller legge til slides. Du som underviser tilpasser den til din målgruppe.

En undervisningsveileder forfattet av Medisinernes Seksualopplysning (MSO) om seksualundervisning på asylmottak gir god bakgrunn for undervisningen. Den fokuserer på kultursensitivitet som er en forutsetning for å nå frem med undervisningen.

Nettsiden er bygget opp med 7 hovedmoduler og en 8. modul som består av forskjellige mindre temaer. Hver modul er bygget opp slik at du på venstre side finner bilder med direkte lenker til brosjyrer og PDF filer som du kan bruke. På høyre side finner du underkapitell med mer detaljert informasjon. I hovedboksene på toppen kan du gå direkte inn i relevante filmer, hente øvelser og finne lenker og ressurspersoner/organisasjoner.

Innholdet i modulene

1.Planlegge undervisningen:

Informasjon om hvordan planlegge og forberede seg til undervisning i det multietniske klasserommet, og tips og råd om hva som er viktig å fokusere på for å skape en god dialog.

2.Seksuelle rettigheter og plikter:

Informasjon om hvilke rettigheter og plikter hvert enkelt menneske har i Norge, med særlig fokus på retten til å bestemme over egen kropp og eget liv.

3.Identitet, følelser og relasjoner:

Samfunnsmessige forventninger og verdier og hvordan de påvirker vår måte å tenke og handle på. Likestilling, diskriminering, retten til privatliv og retten til å ta avgjørelser om egen seksualitet uten andres innblanding er sentralt og avspeiles i øvelsene.

4.Kropp og kjønn:

Enkel og lettfattelig informasjon om anatomi, øvelser om synet på egen kropp og hvilke ord man velger å bruke.

5.Svangerskap, fødsel og abort:

Grunnleggende informasjon om svangerskap, fødsel og abort i Norge. Rutiner for oppfølging i svangerskap og tiden etter fødsel, og om retten til og muligheten for abort.

6.Prevensjon:

Generelt om prevensjon og forskjellige typer prevensjonsmiddel både for kvinner og menn. Skape dialog om familieplanlegging og smitteforebygging.

7.Seksuelt overførbare infeksjoner (SOI):

Forskjellige typer seksuelt overførbare infeksjoner (SOI). Kort om forebygging og behandling av smitte og konsekvenser av ubehandlet SOI.

8.Hiv:

Informasjon om hva Hiv er. Forebygging og behandling av smitte. Informasjon om hurtigtest og rutiner i Norge.

9.Andre tema:

Her finner du mer informasjon om andre tema som kjønnslemlestelse, voldtekt m.m.

Tilbakemelding

Vi ønsker å oppdatere og videreutvikle undervisningspakken. Vi setter derfor stor pris på om du tar deg tid til å evaluere materialet på vår anonyme undersøkelse via denne lenken . Undersøkelsen består kun av 6 enkle og åpne spørsmål som gir oss en tilbakemelding på hvordan materialet fungerer og hva vi må endre og forbedre.

Lykke til i undervisningen.