Hvorfor seksualundervisning?

Seksualitet berører oss alle.

De fleste mennesker har spørsmål om seksualitet de ønsker svar på, men kan være blyge for å snakke om tema. Det å skape god dynamikk og lagånd fra starten, kan smitte over på resten av undervisningen på en positiv måte. God seksualundervisning skal engasjere og å myndiggjøre folk. Det er et morsomt tema å jobbe med!

Seksualiteten påvirker oss alle, om enn på ulike måter. For å ta beslutninger knyttet til sex og samliv, trenger vi kunnskap om kropp og seksualitet og vi trenger å ha mulighet til å ha samtaler om disse temaene med andre. Dette er viktig for både voksne og unge. Foreldre som har flyttet til et nytt land og lærer et nytt språk må også få muligheten til å delta i slike samtaler. Kunnskap om kropp og seksualitet er en forutsetning for å kunne ta gode valg for seg selv, og er derfor en menneskerett . Som underviser har du derfor en svært viktig rolle i forhold til å skape gode samtaler og økt kunnskap.

«Kunnskap om kropp og seksualitet er en menneskerett.»

Seksualundervisning kan omfatte mye. Vi kan lære om begjær og hvordan kroppen fungerer, hvordan vi kan ha sex med oss selv og med andre, om HIV, kjønnssykdommer og graviditet, om følelser og å leve med andre og å føle seg bra.

I tillegg til å faktakunnskap om seksuell helse, vil normer, verdier, likeverd, gjensidighet, identitet og rettigheter gå som en rød tråd gjennom undervisningsmaterialet. Målet er at alle skal kunne kjenne seg igjen i undervisningen, og få noen knagger å henge fakta på, samt å få informasjon om hvor de kan tilegne seg mer kunnskap ved behov.

Materialet er rettet hovedsakelig mot undervisere ved asylmottak. Det tar utgangspunkt i en hverdag med mange utfordringer, og hvor tid er en knapp ressurs. I tillegg er dette et tema der det er viktig å ha en kultursensitiv tilnærming. Materialet kan brukes i de fleste sammenhenger hvor seksualundervisning er ment å være tilgjengelig.

Seksualundervisning på asylmottak – hvorfor?

Retten til å bestemme over egen kropp og god seksuell helse er viktig for alle mennesker i verden. For å kunne kreve sine rettigheter må en kjenne sine rettigheter og ha kunnskap om seksualitet. Noen unge og voksne som nylig har flyttet til Norge fra andre land, har allerede god kjennskap til dette tema, mens andre mangler kunnskap seksuell og reproduktiv helse. Alle skal ha informasjon om hvilke lover og rettigheter som gjelder i Norge når det gjelder kjønns identitet og seksuell og reproduktiv helse. Også mangelen på vokabular for å snakke om problemstillinger knyttet til seksuell helse er en utfordring da deler av informasjonen ikke kan oversettes direkte til enkelte språk fordi språkene ikke inneholder samme definisjoner og begreper som på norsk. En annen hindring er forestillinger, både blant undervisere og samfunnet for øvrig, om at det ville være sterke tabuer mot å snakke om sex. Disse forestillingene kan gjøre noen undervisere usikre på å gi seg I kast med dette tema seksualundervisning. Erfaring fra undervisning ved introduksjonsklasser og i asylmottak er at undervisningen ofte oppleves som positiv, men at det er avgjørende å gjøre den tilgjengelig og relevant for den spesifikke klassen.

Dette undervisningsmaterialet er derfor dynamisk og kan tilpasses forskjellige aldre, kjønn og forutsetninger. Metoden tar utgangspunkt i dialogundervisning med «spørsmål–svar–diskusjon» fremfor ren tavleundervisning.

Målgruppen for undervisningen er asylsøkere og nyankomne innvandrere

Kultursensitiv tilnærming

Å ha en kultursensitiv tilnærming innebærer å ha og å søke kunnskap om kulturspesifikke utfordringer knyttet til de ulike etniske minoritetene vi møter, og å møte alle med respekt uavhengig av etnisk opphav, sosiale lag, religion, kjønn og seksuell legning

(Fritt oversatt med tilføyinger fra RFSU.se)