Afghanistan

Innbyggere: 29.1 millioner

Hovedstad: Kabul

Språk: Pashto, dari, uzbek, turkmen, balushi, pashai, nuristani, pamiri

Religion: Islam (sunni)

Etniske grupper: Det er mange etniske grupper – de fire største er pashtunere, tadsjiker, hazaraer og usbekere.

Les mer på Landinfo fra UDI

 

Situasjon for sivilbefolkningen

Det er fortsatt konflikter i flere områder av landet med som fører til tap av liv og risiko for sivilbefolkningen.

Les mer om konfliktene

 

Forhold til ekteskap og homofili

Folk har liten innflytelse på valg av partner. Lokale tradisjoner og religion styrer ekteskapsinngåelse.  En rekke diskriminerende og undertrykkende sedvaner og lovverk er knyttet til inngåelse av ekteskap. 

Les mer om ekteskap

Seksuell omgang mellom menn er straffbart og homofile kan staffes med inntil «lang» fengselsstraff. Hvis partneren er under 18 år gir dette skjerpede omstendigheter i straffeutmålingen. Ifølge islamsk lov, sharia, blir homoseksuell omgang knyttet til zina som er hudood alvorlig forbrytelse. Brudd på disse lovene kan gi dødsstraff.  Homofile er sterkt stigmatiserte.

Les mer om homofili

Humanitær situasjon

Tilgang til utdanning og helsetjenester har bedret seg for store deler av befolkninga. 36 prosent av befolkningen lever under fattigdomsgrensa. Forventet levealder er nær 64 år – en klar oppgang fra tidligere estimat på nær 49 år. Barnedødeligheten (død før fylte 5 år) er på 102 pr 1000 levendefødte og mødredødeligheten er på 327 pr 100 000 fødsler. Det er stor geografisk variasjon og mellom by og land.

Les mer om den humanitære situasjonen

Hiv og aids

Datagrunnlaget for hiv/aids-tilfeller i Afghanistan er usikkert. UNAIDS og WHO estimerer mellom 2000 og 3000 i 2012. Dette gir en lav rate i den generelle befolkningen.  Rusbrukere er en høyrisikogruppe. Kunnskapsnivået om hiv, smittemåter og forebygging er svært lavt hos befolkningen generelt og stigmatisering av hiv-smittede er en av de største utfordringene i å håndtere hiv/aids i Afghanistan.

Les mer hiv og aids