Eritrea

Eritrea

Innbyggere: 5,2 millioner

Hovedstad: Asmara

Språk: Tigrinja, engelsk og arabisk

Religion: Islam (50 %), Kristendom (nest størst)

Etniske grupper: Tigrinja (50 %), tigre (30 %), rashaida (2 %). Til sammen 9 store etniske grupper.

Les mer på Landinfo fra UDI

 

Forhold til ekteskap og homofili

Ekteskapsinngåelse og oppløsning av ekteskap reguleres av sivile, religiøse og sedvanemessige bestemmelser. Den føderale familieloven forbyr inngåelse av ekteskap med mindreårig under 18 år, men ekteskap med mindreårige jenter under 15 år forekommer over hele Etiopia. Det gjelder også tvangsekteskap både blant kristne og muslimer. Vold mot kvinner er utbredt – kvinner kan være utsatt for overgrep fra mannlige familiemedlemmer og besteforeldre, ved ekteskapsinngåelse og ved en rekke tradisjonelle ritualer. Homoseksuelle aktiviteter og forhold er forbudt og straffbare med mange års fengsel.

Les mer om ekteskap

 

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse ble forbudt ved lov i Eritrea i 2007. I 2010 ble det anslått at 83 % av eritreiske kvinner mellom 15 og 49 var kjønnslemlestet. Loven har medført en reduksjon særlig når det gjelder kjønnslemlestelse av barn. Omtrent 60 % av kvinner som kjønnslemlestes i Eritrea får inngrepet utført i løpet av sitt første leveår.  Alle former for omskjæring er utbredt i Eritrea, men type IV og type III er de mest utbredte med henholdsvis 46 og 38,6 %. Type IV er alle typer omskjæring som ikke passer under en av de tre andre gruppene. Det kan være stikking, skjæring eller etsing av kjønnsorganene.

Les mer om kjønnslemlestelse

Konfliktsituasjon – forhold til Etiopia

Eritrea ble selvstendiggjort fra Etiopia i 1993 etter en 30 år lang og blodig borgerkrig. Fremdeles er det konflikt mellom de to landene. Siden en grensekrig fra 1998 – 2000 har Eritrea vært i konstant militær mobilisering og er en av årsakene til at den økonomiske og politiske situasjonen i Eritrea er kraftig forverret. Arbeidsløshet og fattigdom øker og stadig flere velger å flykte fra landet.  Eritrea har også et anstrengt forhold til sine andre naboland.

Les mer om konfliktsituasjonen

 

Humanitær situasjon

Rundt to tredeler av Eritreas befolkning lever av nødhjelpsmat, og fattigdom og underernæring er svært utbredt. Menneskerettighetene står svært svakt. Barnedødeligheten i Eritrea før fylte 5 år i 2012 var på 61 per 1000 levendefødte. Estimater på mødredødelighet er sterkt varierende – mellom 450 og 240 pr 100 000 fødsler.

 

Hiv og aids

Helsestatistikk i Eritrea er svært usikker. Det gjelder også hiv. UNAIDS estimerer i 2011 at utbredelse av hiv/aids blant voksne var 0,6 %.  Dødsfall forårsaket av hiv/aids var estimert til 14 000 totalt og utgjør 2 % av den totale barnedødeligheten i landet. Stigmatisering og et begrenset omsorgs- og behandlingstilbud fører til at mange vegrer seg mot testing. 59 % av de rapporterte hivsmittede i Eritrea er kvinner, og man anslår at forekomsten blant kvinner i alderen 15 – 24 år er ca. 7,4 %. Kvinner og jenter er en spesielt sårbar gruppe både fordi de utsettes for smitte gjennom kjønnsbasert vold og fordi de er mindre informert om smitte og smitterisiko enn menn.

Les mer om hiv og aids