Etiopia

Etiopia

Innbyggere: 85 millioner

Hovedstad: Addis Abeba

Språk: Amharisk, omoro og tigrinja (i tillegg til over 70 andre)

Religion: Kristendom, Islam

Etniske grupper: De største etniske gruppene er omoere (34,9%), amharer (26,9%) og tigreanere (6,1%)

Les mer på Landinfo fra UDI

 

Forhold til ekteskap og homofili:

Ekteskapsinngåelse og oppløsning av ekteskap reguleres av sivile, religiøse og sedvanemessige bestemmelser. Den føderale familieloven forbyr inngåelse av ekteskap med mindreårig under 18 år, men ekteskap med mindreårige jenter under 15 år forekommer over hele Etiopia. Det gjelder også tvangsekteskap både blant kristne og muslimer. Vold mot kvinner er utbredt – kvinner kan være utsatt for overgrep fra mannlige familiemedlemmer og besteforeldre, ved ekteskapsinngåelse og ved en rekke tradisjonelle ritualer. Homoseksuelle aktiviteter og forhold er forbudt ved lov i Etiopia og straffbare med mange års fengsel. Homofile er svært stigmatiserte.

Les mer om ekteskap

Kjønnslemlestelse

Kjønnslemlestelse av kvinner i Etiopia er en gammel tradisjon og forekommer innenfor alle religiøse og etniske grupper. I Etiopia praktiseres alle former for omskjæring, og med over 90 etniske grupper er det vanskelig å generalisere. Motarbeidelse av omskjæring i Etiopia de siste årene har gjort at mengden omskjæringer er synkende. Dette gjelder særlig innenfor noen sosiale klasser, men fremdeles er mellom 50 og 70 % av etiopiske kvinner omskårne. I Etiopia er det, som alle andre steder, ulike myter og tradisjoner som underbygger kvinnelig kjønnslemlestelse.

Les mer om kjønnslemlestelse

Humanitær situasjon:

Forventet levealder ved fødsel i Etiopia er 58 år. Det har vært en klar stigning fra forventet levealder på 45 år i 1991. Dette kan henge sammen med at Eritrea ble løsrevet fra Etiopia i 1993, og at borgerkrigen da ble slutt. Fremdeles er forholdet mellom de to landene svært dårlig. Barnedødeligheten (død før fylte 5 år) er på 109 per 1000 levendefødte, og mødredødeligheten er på 720 per 10 000 levendefødte. 39 % av etiopiere lever på under 1 USD per dag, og 77,5 % lever på under 2 USD per dag.

Hiv og aids

WHO estimerer i 2012 at utbredelse av hiv/aids blant voksne er 1,4-2,8 % og utbredelse av hiv/aids blant ungdom og voksne i alderen 15-24 år er 3,5 %. Dødsfall forårsaket av hiv/aids er estimert til 81 per 100 000 innbygger og utgjør ca. 3 % av den totale barnedødeligheten i landet. Etiopiske myndigheter har utviklet en nasjonal hiv-strategi og behandlingstilbud til hivsmittede er økende. Diskriminering og stigmatisering av hiv/aidssyke har vært utbredt i Etiopia men holder på å endres. Kvinner og jenter er en særlig utsatt gruppe fordi de giftes bort tidlig og er mindre informert enn menn om risikofaktorene.

Les mer om hiv og aids