Lovverk

Taushetsplikt er nedfelt i en rekke lover.  Generelt om taushetsplikt og samtykke til å gi opplysninger finner du i

Helsepersonelloven, Kap. 5. Taushetsplikt og opplysningsrett

Pasient og brukerrettighetsloven, Kap.3. Rett til medvirkning og informasjon