Ressursmiljøer

Aksept er et psykososialt støttesenter for alle som er berørt av hiv. Huset har et miljøtilbud, en poliklinikk og et døgntilbud.

Amathea er en helsetjeneste som tilbyr gratis veiledning til kvinner, menn og par som er blitt uplanlagt gravide. Stiftelsen Amathea tar også på seg undervisningsoppdrag. Safia Abdi Haase er ressurperson på tema kjønnslemlestelse, tvangsekteskap og vold i nære relasjoner, og er ansatt hos Stiftelsen Amathea. Safia holder foredrag gratis, men det er ønskelig at den som inviterer dekker reiseutgifter for henne som foredragsholder. Kontakt Stiftelsen Amathea for booking.

DIXI arbeider for å hjelpe voldtektsutsatte og deres pårørende, spre informasjon om senskader og skadefølger samt drive holdningskapende arbeid. DIXI tilbyr individuelle samtaler og samtalegrupper , telefonrådgivning (22 44 40 50) og gratis advokathjelp. Alt er gratis, de har taushetsplikt og det trengs ikke legehenvisning. Dixi holder temakvelder og foredrag.

FRI – Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold arbeider for likestilling og mot diskriminering av personer som bryter med normer for kjønn og seksualitet i Norge og i resten av verden.

FRI Rosa kompetanse er et kompetansemiljø som tilbyr faglig bistand og undervisning om kjønns- og seksualitetsmangfold til helsevesenet, barnevernet, skolesektoren, barnehagen, politi- og påtalemyndighet, samt bedrifter.

Helsetilbud til papirløse Oversikt over helsetilbud for papirløse.

Helseutvalget er en landsdekkende, interessepolitisk uavhengig og livssynsnøytral organisasjon som arbeider helsefremmende og sykdomsforebyggende overfor lesbiske, homofile og bifile samt andre kvinner og menn som har sex med personer av samme kjønn.

HivNorge er en partipolitisk og religiøst uavhengig nasjonal interesseorganisasjon for mennesker som lever med hiv, pårørende og andre berørt eller opptatt av hiv.

Krisesentersekretariatet er en organisasjon som har som mål å styrke krisesentres arbeid utad. Krisesentersekretariatet og krisesentrene er tilknyttet en felles plattform: De jobber for «å angripe et hvert forhold i samfunnet som legitimerer, underbygger og opprettholder vold mot kvinner». Og de er partipolitisk nøytrale. På sidene finnes oversikt over aktuelle dokumenter og veiledere, samt oversikt over krisesentre i Norge. Krisentersekreteriatet tilbyr undervisning og veiledning.

Medisinernes seksualopplysning (MSO) er en ideell organisasjon bestående av leger og legestudenter som driver seksual- og samlivsundervisning. Holder komplett undervisning i asylmottak.

Nasjonal kompetanseenhet for minoritetshelse (NAKMI) arbeider for å fremme kunnskap om helse og omsorg for innvandrere og deres etterkommere i Norge.

Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Det er et RVTS i hver region. RVTSene skal bidra til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid.

Olafia Klinikken er et lavterskeltilbud i spesialist-helsetjenesten for rådgivning, undersøkelse og behandling av seksuelt overførbare infeksjoner. Olafia klinikken har drop-in tilbud og timeavtale etter henvisning.

Pro Sentret er et hjelpetilbud for kvinner og menn med prostitusjonserfaring.. På Pro Sentret er det ansatt fagfolk med ulik bakgrunn som gir veiledning på forespørsel fra ansatte i hjelpeapparatet og tar i mot henvendelser fra personer med prostitusjonserfaring. De driver også informasjons– og holdningsarbeid.

Reform – ressurssenter for menn er en politisk uavhengig stiftelse som arbeider for at menn skal inkluderes i likestillingsarbeidet, og at likestillingsarbeid skal inkludere menn. Reform driver hjelpetilbud for menn, dokumenterer og formidler kunnskap om menns og gutters livssituasjon, og er en synlig aktør i norsk likestillingspolitikk.

De Regionale ressurssentrene om Vold, Traumatisk stress og Selvmordsforebygging (RVTS) er en ressurs for deg som i ditt arbeid møter mennesker berørt av vold og seksuelle overgrep, traumatisk stress, migrasjon eller selvmordsproblematikk. Det er et RVTS i hver region, med kontorer i Oslo, Kristiansand, Bergen, Trondheim og Tromsø. RVTSene skal bidra til kompetanseheving gjennom undervisning, veiledning, konsultasjon og nettverksarbeid.

Sex og Samfunn jobber for å forebygge seksuelt overførbare infeksjoner, uplanlagte graviditeter og abort. De er et gratis helsetilbud I Oslo som er åpent for alle opp til 25 år. De har også undervisning til 10. klasser og hospiteringstilbud for helsepersonell.

Sex og Politikk er en foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, og er partipolitisk uavhengige. De jobber for å styrke og informere om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), både i Norge og internasjonalt.

Skeiv.no er en møteplass for lesbiske, homofile, bifile og andre skeive

Skeiv verden er til for personer med minoritetsbakgrunn som opplever forelskelse, seksualitet og tiltrekning til en av samme kjønn, enten disse definerer seg som homofile, lesbiske, bifile, skeive, transpersoner, queer, heterofile, ingen av delene eller noe helt annet. Skeiv Verden tilbyr råd og informasjon til LHBTQ personer med minoritetsbakgrunn, men også andre i hjelpeapparatet som har behov for informasjon eller en å sparre med om målgruppen.Ønsker du din organisasjon eller ditt navn på listen? post@amathea.no