Aktuelle lovbestemmelser

Seksuelt overførbare infeksjoner – smittevern

Kapittel 5 i smittevernloven tar opp pasienters plikter til å hindre å smitte andre. Du finner lovbestemmelsene om dette her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_5

Kapittel 6 i smittevernloven beskriver bestemmelser om rettigheter den som er smittet. Man kan ha rett til gratis test eller behandling for hiv eller en annen seksuelt overførbar infeksjon. Lovbestemmelsene finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1994-08-05-55#KAPITTEL_6

Seksuell lavalder

Straffelovens § 196 sier at den som har seksuell omgang med barn under 16 år kan straffes med fengsel. Loven gjelder også der begge ungdommene er under 16 år. Regelen har også et unntak som sier at hvis de som har sex er «jevnbyrdige i alder og utvikling», kan straffen falle bort.

Straffeloven § 195 handler om seksuelle overgrep mot barn under 14 år. Sex med barn under 14 år kan straffes med fengsel i inntil 10 år. Om det har vært snakk om samleie er minstetid på 3 år.

Tvang til seksualitet – overgrep og voldtekt

Straffelovens § 192 sier at den som skaffer seg seksuell omgang ved vold eller truende atferd kan straffes med fengsel inntil 10 år og ved sørlig skjerpede omstendigheter inntil 21 år. Dette gjelder også hvis man har sex med noen som er ute av stand til å motsette seg handlingen, eller hvis man ved vold eller truende atferd får noen andre ha seksuell omgang med en person.

Straffelovens § 193 og § 194 sier at den som skaffer seg seksuell omgang ved misbruk av sin stilling eller med noen som er plassert i institusjon ved vold eller truende atferd kan straffes med fengsel inntil 6 år.

Lovbestemmelsene om seksuell lavalder og tvang til seksualitet finner du i Straffeloven, Kapittel 19. Seksualforbrytelser:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1902-05-22-10/KAPITTEL_2-12#KAPITTEL_2-12

Lover og regler om tvangsekteskap

Å tvinge noen til å inngå ekteskap er forbudt ved norsk lov og krenker grunnleggende menneskerettigheter. I Norge er det straffbart å tvinge noen til å inngå ekteskap mot sin vilje og det er straffbart inngå ekteskap med noen under 16 år eller medvirke til dette. Tvang kan innebære bruk av vold, frihetsberøvelse, psykisk press og lignende. Det er heller ikke lov å ta en person til utlandet for å tvangsgifte personen der. Straffen for å tvinge noen til å inngå ekteskap er fengsel i inntil seks år.

Viktige bestemmelser

Dette er noen av de viktigste lovene i det norske lovverket som omhandler tvangsekteskap:

Barneloven § 30a  Ekteskapsloven § 1a  Straffeloven § 222  Straffeloven § 220  Ekteskapsloven § 18 a  Utlendingsloven § 51 annet ledd

Lov om forbud mot kjønnslemlestelse

Den som forsettlig utfører et inngrep i en kvinnes kjønnsorgan som skader kjønnsorganet eller påfører det varige forandringer, straffes for kjønnslemlestelse. Straffen er fengsel inntil 4 år, men inntil 8 år dersom inngrepet har som følge sykdom eller arbeidsudyktighet som varer over 2 uker, eller en uhelbredelig lyte, feil eller skade er voldt, og inntil 10 år dersom inngrepet har som følge død eller betydelig skade på legeme eller helbred. Medvirkning straffes på samme måte. Samtykke fritar ikke for straff.

Offentlig ansatte og trossamfunn som unnlater å avverge eller anmelde kjønnslemlestelse kan straffes med bøter eller fengsel inntil 1 år. Lov om forbud mot kjønnslemlestelse finner du her: https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1995-12-15-74