Safia Y. Abdi Haase

Safia Abdi Haase (f. 05.05.59) er en etnisk somalisk og norskutdannet sykepleier som har vært ansatt i Stiftelsen Amathea i perioden 2005 -2020. Her har hun jobbet med kvinnehelse, med dybdefokus på somaliske kvinner og FGM (kjønnslemlestelse).

Safia kom til Norge i 1992. Her har hun gjennomført voksenopplæring og videregående skole, samt utdannet seg som sykepleier ved Høgskolen i Harstad. Hun har tilegnet seg prosjektkompetanse gjennom Høgskolen i Oslo og senere en Mastergrad i International Welfare and Healt Policy ved Høgskolen i Oslo.

Safia har vært med i utformingen av Regjeringens ”Handlingsplan mot kjønnslemlestelse” (FGM) og betegnes som en Ambassadør i kampen mot vold mot kvinnekroppen. Utover dette er hun også med i et nasjonalt utvalg (KIM) som arbeider med strategier for å bekjempe rasisme og fremme aksept og forståelse mellom kulturer.

I 2002 kom dokumentarfilmen ”Safia og hennes døtre” ved Karl E Rikardsen (Harstad) som handler om Safia og hennes tre døtre og deres møte med norsk kultur. Safia betegner seg selv som ”ferdig vandret” innvandrer – hun er kommet for å bli.

Stiftelsen Amathea har arbeidet med et prosjekt for å utvikle et godt tjenestetilbud til jenter⁄ kvinner med minoritetsbakgrunn. Bakgrunnen for prosjektet var Stiftelsen Amatheas erfaring med at jenter og kvinner fra enkelte land i Asia og Afrika står ovenfor helt andre utfordringer enn norske kvinner når det gjelder svangerskapsforebygging og abortspørsmål. Et viktig formål for Stiftelsen Amathea er derfor å utvikle ny kunnskap og økt kompetanse i samfunnet knyttet til kvinnehelse i et sosiokulturelt perspektiv. I arbeidet med å nå målet har prosjektleder, Safia Abdi Haase sin brukererfaring og tilnærming gjennom bruk av denne erfaringen, samt kompetanse innen språk og kultur vært en viktig faktor. Målet er at gruppene skal bli selvhjelpsgrupper, der kvinner i reproduktiv alder møtes og gir hverandre støtte med fokus på helsefremmende arbeid og fremmer retten til å bestemme over egen kropp uten noen form for vold.

Safia er en av de somaliske pionerene som sammen med Kadra Noor, Ayaan Yasiin og Zahara A. Osman, PMV, NAKMI og Amathea var initiativtakerne til en felles markering mot kjønnslemlestelse 25.11.2009 sammen I 2010 arbeider Safia med ny aksjonsdag mot kjønnslemlestelse 27.11.2010 i samarbeid med NAKMI, NKVTS, PAWA, Stiftelsen Amathea og African Youth.

Safia er et arbeidsjern og har dedikert sitt liv til kampen mot kjønnslemlestelse. Hun har mottatt forskjellige priser og utmerkinger for dette slik som:

2014: St. Olavs orden Ridder av 1. klasse. For hennes enestående innsats for integrering, kulturforståelse og likeverd i det mangfoldige, nye norske samfunn.

2007: Forsoningsprisen for 2007, Blanche Major.For arbeidet mot Omskjæring av jenter.

2007: Topp 10 ”Årlige kåring av fremragende internasjonale rollemodeller i det norske arbeids– og samfunnsliv”.

2005: Africa Forum – Nordic. ”For your contribution to the African Society in Norway”

2005: Æresmedlem av Norske Kvinners Sanitetsforening.

2005: Unni og Jon Dørsjøs minnefond ved Norske Kvinners Sanitetsforening ”For kontaktskapende arbeid mellom somaliere og nordmenn, og for at hun er en viktig rollemodell for innvandrerkvinner i Norge”.

2002: Troms Fylkeskommunes likestillingspris 2001 ”for sitt enestående engasjement og iherdige arbeid for å fremme kulturforståelse og toleranse.

2001: Harstad Sparebanks kulturpris 2000 ”for sin dyktige innsats i Harstads nye multikulturelle miljø og som krumtapp i arbeidet med den årlige Multicultura”

1999: Harstad: Æresambassadør.

Safia har egne publikasjoner som ”Grunnleggende informasjon om omskjæring av jenter – en brukerveiledning” (utgitt av Harstad Kommune, 2001), og ”Mellom to kulturer” (utgitt av Gyldendal Akademiske, 2006). I tillegg har hun bidratt til boken ”Kvinne kjenn din kropp” (PAX forlag) .

Safia har hatt mange verv i mange organisasjoner som PAWA (Panafrican Woman Association), FOKUS og Multikultura. Hun har vært prosjektleder (MiA⁄UDI) for prosjektet ”Somalisk ungdom – en ressurs” og prosjektkoordinator for Norsk Sykepleierforbund (NSF). Hun arbeider også med prosjekter i Mogadishu (Somalia) og har som privatperson bidratt aktivt i flere bistandsprosjekter.